शीर्षक वर्णन फाइल
वर्ग २ - कनिष्ठ अतांत्रिक - सुधारित उत्तर पत्रिका

वर्ग २  - कनिष्ठ अतांत्रिक - सुधारित उत्तर पत्रिका 

सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/ वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/ वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ )- सुधारित उत्तर पत्रिका

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ )- सुधारित उत्तर पत्रिका

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) –सुधारित उत्तर पत्रिका

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) –सुधारित  उत्तर पत्रिका 

वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ) - सुधारित उत्तर पत्रिका

वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ)  - सुधारित उत्तर पत्रिका

वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) _गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) _गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
यंत्र अभियंता (चालक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ यंत्र अभियंता (चालक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)-सुधारित  उत्तर पत्रिका  सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)-सुधारित उत्तर पत्रिका
यंत्र अभियंता (चालक)-सुधारित  उत्तर पत्रिका  यंत्र अभियंता (चालक)-सुधारित उत्तर पत्रिका
उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)-सुधारित  उत्तर पत्रिका  उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)-सुधारित उत्तर पत्रिका
वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच १ - सुधारित उत्तर पत्रिका वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच १ - सुधारित उत्तर पत्रिका
वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच २ - सुधारित उत्तर पत्रिका वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच २ - सुधारित उत्तर पत्रिका
वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच ३ - सुधारित उत्तर पत्रिका वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच ३ - सुधारित उत्तर पत्रिका
लेखा अधिकारी / लेखा परिक्षण अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

लेखा अधिकारी / लेखा परिक्षण अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

सहाय्यक/ विभागीय लेखा अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ सहाय्यक/ विभागीय लेखा अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
विभागीय सांख्यिकी अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

विभागीय सांख्यिकी अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक)(वरिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक)(वरिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

भांडार अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

भांडार अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिक्षक / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिक्षक / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) (२८ जुलै २०१९)- सुधारित उत्तर पत्रिका

विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) (२८ जुलै २०१९)- सुधारित उत्तर पत्रिका

विद्युत अभियंता (कनिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

विद्युत अभियंता (कनिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

वरिष्ठ संगणित्र चालक_ निवड यादी_२०१९

वरिष्ठ संगणित्र चालक_ निवड यादी_२०१९

वरिष्ठ संगणित्र चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

वरिष्ठ संगणित्र चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ) अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ) अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ) अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ) अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/ वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/ वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/ वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/ वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)_ निवड यादी_२०१९

सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)_ निवड यादी_२०१९

सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

यंत्र अभियंता १:५ मुलाखतीसाठी निवडलेली यादी

यंत्र अभियंता १:५ मुलाखतीसाठी निवडलेली यादी

लेखा अधिकारी / लेखा परिक्षण अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

लेखा अधिकारी / लेखा परिक्षण अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

लेखा अधिकारी / लेखा परिक्षण अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ लेखा अधिकारी / लेखा परिक्षण अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
सहाय्यक/ विभागीय लेखा अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

सहाय्यक/ विभागीय लेखा अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

सहाय्यक/ विभागीय लेखा अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ सहाय्यक/ विभागीय लेखा अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
विभागीय सांख्यिकी अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

विभागीय सांख्यिकी अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

विभागीय सांख्यिकी अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

विभागीय सांख्यिकी अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक)(वरिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक)(वरिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक)(वरिष्ठ)_अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिकारी / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक)(वरिष्ठ)_अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिक्षक / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक) )_ निवड यादी_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिक्षक / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक) )_ निवड यादी_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिक्षक / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक) )_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

विभागीय वाहतूक अधिक्षक / आगार व्यवस्थापक (वाहतूक) )_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

भांडार अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

भांडार अधिकारी_ निवड यादी_२०१९

भांडार अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ भांडार अधिकारी_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
विद्युत अभियंता (कनिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

विद्युत अभियंता (कनिष्ठ)_ निवड यादी_२०१९

विद्युत अभियंता (कनिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

विद्युत अभियंता (कनिष्ठ)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

भंडारा : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

भंडारा : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

भंडारा : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ भंडारा : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
चंद्रपूर: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९ चंद्रपूर: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९
चंद्रपूर: वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ चंद्रपूर: वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
वर्धा: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

वर्धा: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

वर्धा: वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ वर्धा: वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
गडचिरोली: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९ गडचिरोली: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९
गडचिरोली: वाहक तथा चालक)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ गडचिरोली: वाहक तथा चालक)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
सांगली : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

सांगली : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

सांगली : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सांगली : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

नागपुर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९ नागपुर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९
नागपुर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

नागपुर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९