शीर्षक वर्णन फाइल
वर्ग २ - कनिष्ठ अतांत्रिक - सुधारित उत्तर पत्रिका

वर्ग २  - कनिष्ठ अतांत्रिक - सुधारित उत्तर पत्रिका 

सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/ वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

भांडार पर्यवेक्षक (कनिष्ठ)/ वरिष्ठ संग्रह पडताळक (कनिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ )- सुधारित उत्तर पत्रिका

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ )- सुधारित उत्तर पत्रिका

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) –सुधारित उत्तर पत्रिका

स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) –सुधारित  उत्तर पत्रिका 

वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ) - सुधारित उत्तर पत्रिका

वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ)  - सुधारित उत्तर पत्रिका

वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ वरिष्ठ संगणित्र चालक (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) _गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ ) _गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (कनिष्ठ) अधिकारी_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९

उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
यंत्र अभियंता (चालक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ यंत्र अभियंता (चालक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९ सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)_गुणांचे प्रदर्शन_२०१९
सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)-सुधारित  उत्तर पत्रिका  सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)-सुधारित उत्तर पत्रिका
यंत्र अभियंता (चालक)-सुधारित  उत्तर पत्रिका  यंत्र अभियंता (चालक)-सुधारित उत्तर पत्रिका
उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)-सुधारित  उत्तर पत्रिका  उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ)-सुधारित उत्तर पत्रिका