शीर्षक वर्णन फाइल
सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक) - उत्तर पत्रिका सहाय्यक यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक) - उत्तर पत्रिका
सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ )-उत्तर पत्रिका सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक (कनिष्ठ)/ तांत्रिक सहाय्यक (कनिष्ठ )-उत्तर पत्रिका  
 
उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ) -उत्तर पत्रिका उप यंत्र अभियंता / आगार व्यवस्थापक (यांत्रिक)(वरिष्ठ) - उत्तर पत्रिका  
 
विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) - उत्तर पत्रिका विद्युत अभियंता (कनिष्ठ) - उत्तर पत्रिका  
 
स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) - उत्तर पत्रिका स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) - उत्तर पत्रिका  
 
यंत्र अभियंता (चालक) - उत्तर पत्रिका यंत्र अभियंता (चालक) - उत्तर पत्रिका  
 
वरिष्ठ संगणित्र चालक - उत्तर पत्रिका वरिष्ठ संगणित्र चालक - उत्तर पत्रिका  
 
वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक- उत्तर पत्रिका वर्ग २  - कनिष्ठ - अतांत्रिक- उत्तर पत्रिका  
वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच १ -उत्तर पत्रिका वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच १ -उत्तर पत्रिका 
वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच २ -उत्तर पत्रिका वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच २ -उत्तर पत्रिका
वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच ३ -उत्तर पत्रिका वर्ग २ - कनिष्ठ - अतांत्रिक_संच ३ -उत्तर पत्रिका