शीर्षक वर्णन फाइल
भंडारा : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

भंडारा : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

भंडारा : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ भंडारा : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
चंद्रपूर: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९ चंद्रपूर: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९
चंद्रपूर: वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ चंद्रपूर: वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
वर्धा: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

वर्धा: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

वर्धा: वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ वर्धा: वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
गडचिरोली: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९ गडचिरोली: वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९
गडचिरोली: वाहक तथा चालक)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९ गडचिरोली: वाहक तथा चालक)_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९
सांगली : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

सांगली : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

सांगली : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सांगली : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

नागपुर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९ नागपुर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९
नागपुर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

नागपुर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

अकोला : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

अकोला : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

अकोला : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

अकोला : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सातारा : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

सातारा : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

सातारा : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सातारा : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

औरंगाबाद : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

औरंगाबाद : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

औरंगाबाद : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

औरंगाबाद : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

यवतमाळ : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

यवतमाळ : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

यवतमाळ : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

यवतमाळ : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

नाशिक _ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

नाशिक _ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

नाशिक : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

नाशिक : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

नाशिक : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

नाशिक : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

अकोला_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन अकोला_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन
औरंगाबाद_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

औरंगाबाद_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

भंडारा_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

भंडारा_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

चंद्रपुर_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

चंद्रपुर_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

गडचिरोली_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

गडचिरोली_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

नागपुर_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

नागपुर_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

सांगली_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

सांगली_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

सातारा_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

सातारा_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

वर्धा_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

वर्धा_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

यवतमाळ_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

यवतमाळ_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

अहमदनगर_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

अहमदनगर_ उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

अहमदनगर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

अहमदनगर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

अहमदनगर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

अहमदनगर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

जालना : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

जालना : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

जालना : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

जालना : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

जालना : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

जालना : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

अमरावती : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

अमरावती : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

अमरावती : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

अमरावती : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

अमरावती : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

अमरावती : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सोलापुर : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

सोलापुर : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

सोलापुर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

सोलापुर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

सोलापुर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

सोलापुर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

धुळे : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

धुळे : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

धुळे : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

धुळे : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

धुळे : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

धुळे : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

परभणी : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

परभणी : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

परभणी : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

परभणी : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

परभणी : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

परभणी : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

जळगाव : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

जळगाव : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

जळगाव : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

जळगाव : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

जळगाव : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

जळगाव : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

कोल्हापूर : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

कोल्हापूर : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

कोल्हापूर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

कोल्हापूर : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

कोल्हापूर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

कोल्हापूर : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

बुलडाणा : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

बुलडाणा : उत्तीर्ण उमेदवारांचे ( लेखी + वाहन चालन परीक्षा) गुणांचे प्रदर्शन

बुलडाणा : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

बुलडाणा : वाहक तथा चालक_ निवड यादी_२०१९

बुलडाणा : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९

बुलडाणा : वाहक तथा चालक_ अतिरिक्त निवड यादी_२०१९